موفقیت در معاشرت و نکاتی برای افزایش مهارتهای تلفنی

نكاتي براي افزايش مهارتهاي تلفني...

1- چيزي براي گفتن داشته باشيد

اگر شما تماس مي گيريد، مطمئن شويد كه مطلب خاصي براي گفتن داشته باشيد - چيزي كه او علاقمند به شنيدنش باشد.
تماس براي دعوت كردن او براي گردش،لباسي كه قرار است در ميهماني بپوشيد و بيان اينكه از مدل موي او خوشتان مي آيد،

همگي مي توانند آغازگر هاي خوبي براي مكالمه باشند. ( بخصوص بخش مدل مو )

2- به مكالمه خود جنبه شخصي دهيد

بسياري از مـردان از ايـن گـله دارنـد كه تلفن خيلي غير شخصي است،
در حاليكه براي اغلب زنان تلفن يكي از شخصي ترين ابزارهاي ارتباطي محسوب مي گـردد.
زنـها فقط براي درخواست تاكسي از تلفن استفاده نمي كنند. آنها هنگام استفاده از تـلفـن هيچ موضوعي را آنقدر شخصي به شـمار نـمي آورنـد
كـه نـتـوان در مـوردش صـحبت نمود و ساعتها در مورد اسـرار زنـدگي، دوران بـچگي و ديگر مسائل احساسي تلفني به بحث و گفتگو مي نشينند.

اگرچه ممكن است شما آمادگي صحبت درباره احساس درد عمـيـق ناشـي از تـصـادف سگتان با يك ماشين نداشته باشيد. با اينحال مراحلي وجود دارد كه با طي نمودن آنها مي توانيد با مكالمه خود با او جنبه شخصي تر ببخشيد.

در خلال صحبت، سعي كنيد به عكسي از او نگاه كنيد. ديدن صـورت وي هنگاه مكالمـه ممكن است باعث گردد احساس پيوستگي بيشتري نسبت به او نـمـوده و كـمي بازتـر عمل نماييد

3- انجام چندين كار بطور هم زمان را بياموزيد

شما فكر ميكنيد كه صـحـبـت بـا تـلفن وقت تلف كن است؟ نظر همسرتان ممكن است چيز ديگري باشد. ادامه دهيد، فعلا گوشي را قطع نكنيد. صحبت پاي تلفـن بـه مـعـنـاي مـعلق گذاردن مابقي امور نيست؛ فـقـط كـافي است هـم زمـان انـجام دادن كــارهــا را بياموزيد.

جهت اجتـنـاب ورزيـدن از اخـتـصاص هـمه تـوجـه خود به تلفن، نوع بلندگو دار آن را تهيه كنيد تا بتوانيد در حين راه رفتن صحبت نيز بكنيد.بهتر از آن اين است كه نوع گوشي دار را خريداري كنيد تا هر دو دستتان بـراي انـجام مـابقي كارها آزاد باشند. حتي يك تلفن بي سيم هم مي تواند به شـما امـكان مرتب كردن لباسها يا حتي شستن ظروف را در حين صحبت با همسرتان بدهد!

4- حواستان را به تلفن دهيد

هـر كـسـي نـمي تواند از عهده انجام دادن كارها بصورت همزمان برآيد - اگـر واقـعـا قـادر نـيستيد كه همزمان با كوتاه كردن ناخن ها با تلفن هم صحبت كنيد، بهتر اسـت تــمـام حواس خود را صرفا متمركز مكالمه نماييد. درغير اينصورت ممكن است به خوبي متوجه حرفهاي طرف مقابل نشويد. بنابراين عاشقانه به تلفن خيره شده و فقط گوش دهيد!

5- سؤالات سرگشاده بپرسيد

جواب اين سؤالات فقط محدود به ''بله'' و ''خير'' نشده و احـتـيـاج بـه بـسط بيشتر دارند. آماده باشيد. ليستي از سؤالات ''بي خطر'' نـزد خـود داشـته باشيد تا بيشتر مكالمه را او بـتـوانـد انـجام دهد. براي مثال سؤالاتي در مـورد ضـبط صــوت و يـا لـبـاس جــديــدش مي تواند تلفن پسند باشند.

سؤالاتي در مورد چگونگي رابطه با مادر و نيز آن عكس اسرار آمـيز روي ميز سوژه هاي مناسبي نمي باشند.
اگر به دلايل پيش بيني نشده گفتگوي شـمـا به خارج از مسـيـر اصليش منحرف شد، با به ميان آوردن سؤالاتي نظير مدالها و افتـخـارات ورزشـي او،
به صندلي تكيه داده و بگذاريد وي سكان صحبت را به دست بگيرد.

6- كنترل مكالمه را در دست داشته باشيد

مكالمـات زنـان هيـچ حـد و مرز احساسي نمي شناسد و چنانچه خودسرانه ادامه پيدا كند، ممكن است منتهي به سراشيبي هاي عمـيـق و خـطـرنـاك احـسـاسـي گردد. اگر مي خواهيد فقط زماني كه مشغول پوست كندن پياز هستيد اشك چشـمانتان سـرازير گردد، سعي كنيد مكالمات را تحت كنترل خود نگاه داشته و از منحرف شدن آن بـسمت مسائل احساسي جلوگيري بعمل آوريد.

براي كنترل نمودن مكالمه شا بايد بيشتر سؤال كننده باشـيد تـا پاسـخ گو. اگر صـرفا به پاسخگويي به سؤالات وي بپردازيد ممكن است زيركانه باعث گردد در مـورد احساسات و ''موقيعت هاي بدون پيروي'' خود صحبت بميان آوريد.

7- او را تشنه نگاه داريد

اسرار آميز و غير قابل پيش بيـنـي بـودن بـاعـث جـذابـيـت بـيشتر مي گردد. همانند مرد عنكبوتي بافته اي سراسر رمز و راز پـيـرامـون خـود بـتـنـيد.

هـمه جزئيات و ريزه كاريهاي زندگي خود را براي او بازگو نكنيد. شايد يك پينـگ پـنـگ باز مشهور جهاني باشيد -

اما اين موضوع را براي دفعه ديگر نگاه داريد.

8- موقرانه خارج شويد

خوشبختانه هر مكالمه اي پايان خواهد پذيـرفـت. اما اشتباه نكنيد. بايد حداقل 5 دقيقه را براي انجام مراسمات خداحافظي اخـتـصاص دهيـد. گـفـتن خداحافظ به يك زن همانند وقت اضافه در ورزش هاكي است - فكر ميكنيم كه وقت تمام شده، اما نه مثل اينكه يك نيمه كامل باقي مانده.

بنابراين جملاتي مانند ''بايد برم، بازي شروع شده'' را نميتوان به عنوان يك خداحافظـي معقول مورد پذيرش قرار دارد. عباراتي بكار ببريد

كه او تصور كند شما از اين گفتگو لـذت برده و اميدواريد بزودي او را ديده و با وي صحبت كنيد. اگر واقعا عجله داريد به او بگويـيـد

كه مادرتان وارد خانه شد،

غذا در حال سوختن است، باتري تلفن دارد تمام مي شود و يا مار زنگي خانگي شما در قفسش نيست!
  
نویسنده : شاپرک ; ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ آبان ۱۳۸٥
تگ ها :