جون داداش راست ميگی ...

عشق: سرطان دوست داشتن است.

 عشق: عقد دائمي ما با غربت است.


عشق :شماره تلفني است كه سالها به دنبال آن مي گرديم.

عشق: آمپول ب كمپلكس معرفت است.


عشق: اتوباني است كه تا ته ابديت مي رود

/ 0 نظر / 2 بازدید