فرق دارد

آری کبوتر با کبوتر فرق دارد

چشمان لیلی خشک یا تر ... فرق دارد

لیلی تمام عمر مجنون خودش بود

مجنون همان لیلی است ، ساغر فرق دارد

پیغمبران سرمست از یک جرعه بودند

اما پیمبر با پیمبر فرق دارد

دنیا پر از دلواپسی های غریبی است

هر روزمان با روز دیگر فرق دارد

لب تشنه جان می داد و مشک آب بر دوش

دیدی ! برادر با برادر فرق دارد

/ 0 نظر / 2 بازدید