شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت


خيلی دوستت دارملحظه دل کندن از يک عشق، لحظه اعدام يک درد استشعر و سيگار و دو بُطر الکل ... اين تمام شام يک درد استمتهم با دستبند آمد ، متهم در دست و دل شاکيشاکي بيچاره اينجا هم ، همچنان در دام يک درد استشاهدان : شب ، ميز ، در ، ديوار ... شاهد فحاشي و آزاراين خراشي را که مي بينيد ، نيش خون آشام يک درد استآي قاضي ! صبر کن قدري ، متهم هم حرفها داردرخصت يک جمله کوتاه ، آخرين فرجام يک درد استمتهم از خويش مي گويد ، از خياباني که او را ساختيک خيابان گاه ميلاد طفل ناهنگام يک درد استمجرم اصلي خيابان است ، نام او هم ((حامد)) است((حامد)) نام يک پل نيست ، حامد نام يک درد است

/ 0 نظر / 2 بازدید