بر گرد

خاکیم بیا دوباره زر کن ما را

از حادثه ی عشق خبر کن ما را

ما خانه به دوشان نهراسیم از عشق

برگرد و دوباره در به در کن ما را

/ 0 نظر / 2 بازدید